Betingelser og Personværn


Betingelser

Generelt
Kjøp på Christina Sol er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene
Selger: Firmanavn: christina-sol

Kontaktadresse: Bjorøyveien 101, 5177 Børøyhavn

E-post: christina-sol@hotmail.no

Telefon: 48 88 60 00

Organisasjonsnr.: 812417592

Kjøper: Er den person som foretar bestillingen.

Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Fast betaling

Via abonnement eller medlemskap eller en annen form for fast betaling via nettsiden, er dette å betegne som forhåndssalg. Faste betalinger med flere forskjellige tidsperioder oppgi fordelingen er fult betaling ved tjenesten eller kurset oppstart.

Delbetaling er delt inn i omfanget av tjenester eller kurs og vil bli oppgitt når den enkelte tjeneste eller kurs er publisert f.eks. 50% ved oppstart og 50% på et senere tidspunkt i løpet av kursets gang. Delbetaling gjelder kun for kurs som tar 6 måneder og de avtaler som er inngått.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Vanlig frist for å bestille og betale for et kurs finner du oppgitt når tjenesten og kurset er utlyst.

De fleste kurs varer i noen uker og det er et kurs som varer over tid på 6 måneder.

Ordrebekreftelse
Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Gavekort
Gavekort er gyldig i et år i fra kjøpsdato.

Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.
Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Forhåndssalg
Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Forhåndssalg av elektoniske varer og tjenester som er betalt via Vipps vil bli levert til avtalt tid. Skulle det komme noe i veien slik at tjeneste eller kurs ikke kan leveres, vil full tilbakebetaling bli gitt, eller beløp vil kunne benyttes til ombooking av ny tjeneste eller kurs.


Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Levering av elekronisk salg som  tjenester og kurs leveres som dere har bestilt i forhold til den kvitering som dere har motta via mail.

Frist for ombooking og avbestilling senest 48 timer før kurs/ tjenester skal begynne.

Oppsigelse av faste betalinger
Alle kan avslutte fast binding 30 dager før det mådelige beløpet er utløpt.

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene.

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Angrerett når det gjelder elektroniske varer/tjenester samt salg av kurs er unntatt angrerett men vi vil så klart ordne opp i dette så fort vi kan slik at det beløpet som ikke er brukt vil bli overført tilbake til dere.

Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikkekan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold.

Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.
Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt «Kjøperens rettigheter ved forsinkelse» og «Kjøperens rettigheter ved mangel».
Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gikjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.
Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

 

Personvern


Sikkerhet og personvern
Vi setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte av oss som behandlingsansvarlig. Vi har forpliktet oss til å beskytte ditt personvern. Du kan gå til de fleste Web-sidene våre uten å gi oss noe informasjon om deg selv. Men noen ganger trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gir opplysninger om innsamling av data og bruk av data i slike situasjoner. 

Innsamling av personlige opplysninger
Vi samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din. Disse opplysningene kan være: IP-adresse, Web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende Web-områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av vår nettside.

Vi bruker de personlige opplysningene til følgende formål
– For å sikre at området dekker dine behov.
– For å levere produkter og tjenester, som nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon som du ber om eller kjøper.
– For å hjelpe oss med å lage og publisere innhold som er relevant for deg.
– For å varsle deg om nye varer, spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra oss, hvis du ber om det.

Kontroll av personlige opplysninger
Når du registrerer deg, eller på annen måte gir oss personlige opplysninger, vil vi ikke dele denne informasjonen med tredjeparter uten din tillatelse, med unntak av de begrensede unntakene som allerede er nevnt. Informasjonen vil bare bli brukt til formålene nevnt ovenfor. Hvis du registrerer deg, forteller du oss også hvordan og om du vil at vi skal kommunisere med deg.

Tilgang til de personlige opplysningene
Vi gir deg midler til å sikre at de personlige opplysningene dine er riktige og oppdaterte. Hvis du registrerer deg på vår hjemmeside vil du ha full oversikt over bestillingen din til en hver tid.

Hva slags opplysninger samler vi?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er Christina Sol avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger.
Under følger en oversikt over hvordan Christina Sol typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Christina Sol
samler ikke inn sensitiv informasjon.

Personopplysninger, samtykke og informasjonskapsler
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og besøks- og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Christina Sol er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Valgfri deling av opplysninger
Enkelte opplysninger lagrer Christina Sol kun dersom dere gir oss et aktivt samtykke til å samle dette inn. Eksempler på dette er informasjon som kan benyttes til å vise reklameannonser på tredjeparts nettsteder med grunnlag i produkter dere har sett på vår nettside. Dersom Christina Sol bruker slike tjenester så spør vi derer om samtykke til dette på nettsiden vår, og Christina Sol samler kun inn opplysningene dersom dere gir oss samtykke. Dersom dere ikke tar stilling til spørsmålet samler Christina Sol heller ikke inn opplysningene.

Opplysninger dere selv gir til oss
Når dere registrerer dere og/eller handler på vår nettside, må dere oppgi en del informasjon som lagres av Christina Sol, slik som navn, e-postadresse, adresse og mobilnummer. Christina Sol vil også lagre opplysninger når dere kontakter oss senere. Informasjonen dere oppgir kan også berikes ved hjelp av
oppslagstjenester eller sosiale medier dere gir oss tilgang til.

Opplysninger Christina Sol får gjennom bruk av tjenestene våre når dere bruker Christina Sol’s tjenester, registrerer Christina Sol informasjon om hvilke tjenester dere bruker og hvordan dere bruker dem. Christina Sol samler blant annet informasjon om:

Deres maskinvare og internett-tilkobling
Christina Sol kan registrere informasjon om enheten dere benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Christina Sol kan også samle informasjon om tilkoblingen til Christina Sol’s tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

Bruk av tjeneste eller kjøp
Christina Sol registrerer informasjon om deres bruk av tjenestene, som hvilke av våre sider dere er inne på, når dere er inne på sidene samt hvilke funksjoner dere har brukt på sidene.

Opplysninger vi får fra andre kilder
Christina Sol kan motta opplysninger om dere hvis dere bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Christina Sol samarbeider også med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om dere fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når dere bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjons-kapsler og annen data som senere kan leses av Christina Sol.

Automatiske vurderinger
Gjennom analyse av deres kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av dere som kunde.

VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGER TIL FØLGENDE FORMÅL:

For å levere og forbedre tjenestene våre
Christina Sol bruker personopplysninger for å levere varene (eller tjenestene) våre til dere som kunde. For eksempel trenger Christina Sol en del personopplysninger for at dere skal kunne logge inn på Christina Sol sine sider og om relevant, for å kunne betale for varer og tjenester. Christina Sol bruker også personopplysninger for å sikre dere en best mulig brukeropplevelse, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til deres skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

For å tilpasse tjenestene, gi dere anbefalinger og relevant markedsføring om våre tjenester
Vi ønsker å gi anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for dere. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av deres egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke sider dere har besøkt, annonser dere har klikket på, eller artikler dere har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som dere.

For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
Christina Sol bruker deres personopplysninger for å forbedre annonsering. Ved å opprette en profil Christina Sol godtar dere målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der deres persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Christina Sol utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør Christina Sol for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbud og tjenester. Så langt det er praktisk mulig forsøker Christina Sol å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at Christina Sol vet at informasjonen er knyttet spesifikt til dere.

Forhindre misbruk av tjenestene våre
Christina Sol bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av våre tjenester. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling av opplysninger
Christina Sol deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på Christina Sol’s vegne. Dette er først og fremst for å gi dere en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

NÅR ANDRE UTFØRER TJENESTER PÅ CHRISTINA SOL’S VEGNE:

For eksempel web- og markedsføringsbyråer til å drifte nettbutikken og vise dere målrettet markedsføring samt lage kampanjer. Disse har ikke lov tilå bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for Christina Sol. Dersom dere har gitt oss samtykke til deling av opplysninger, så kan opplysningene bli delt med følgende tredjeparter:

Google Analytics og Google Adwords
Opplysninger om bruksmønster på nettsiden (blant annet hvilke sider som er besøkt og når) deles med Google som knyttes til dere som kunde på en delvis anonymisert måte. Christina Sol vil ikke kunne knytte dette til dere personlig, men kan bruke informasjonen til å se generell bruksmønster på nettsiden vår, og for å kunne sende dere skreddersydd reklame i Google sitt nettverk i form av bilde- og tekstannonser på tredjeparts nettsider.

Facebook Messenger (chat)
Dersom Christina Sol skulle benytte chatløsning fra Facebook, vil Facebook kunne identifisere dere på vår nettside slik at dere ikke slipper å måtte oppgi navn og E-post for å initiere chat med oss. Christina Sol lagrer ikke disse dataene på vår nettside, men chatloggen vil bli lagret på vår Facebook Messenger-konto. Loggen kan fjernes etter deres forespørsel hvis dere kontakter Christina Sol.

Tawk.to (chat)
Dersom Christina Sol skulle benytte chatløsning fra Tawk.to, vil Tawk.to lagr chatlogggen samt deres IP-adresse på sin server. Loggen kan fjernes etter deres forespørsel hvis dere tar kontakt.

Facebook Pixel
Denne siden kan benytte Facebook Pixel, som er en informasjonskapsel som sporer at dere har vært inne på vår nettside, slik at dere senere kan motta reklame fra Christina Sol via Facebook sitt nettverk.

Kontaktskjemaer
Dersom dere benytter dere av en av våre kontaktskjemaer, vil skjemaet bli sendt som E-post til Christina Sol, og bli lagret på vår E-postserver. En kopi av E-posten kan også bli lagret i en database i tillegg, for å sikre at vi har mottatt deres melding dersom E-posten ikke skulle komme frem. Denne databasen slettes med jevne mellomrom.

Ved mistanke om lovbrudd
vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Christina Sol vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

Sletting av personopplysninger
Christina Sol er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er: Lov om bokføring, Ordredata iht. Angrerett Ordredata iht. garantier Dere har krav på at alle våre opplysninger om dere skal kunne slettes på oppfordring, dersom Christina Sol ikke er lovpålagt om å lagre disse. Dere kan henvende dere angående dette å oppheve deres kundeforhold, ved å sende oss en E-post til: post @ christinasol.no

Sikring av personopplysninger
Christina Sol bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Dersom dere har et aktivt kundeforhold til Christina Sol kan Christina Sol sende dere markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Dette inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold,
tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer. Dersom dere derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil Christina Sol bare sende slik markedsføring hvis dere har gitt oss et samtykke til dette. Deres persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Dere kan når som helst enkelt melde dere av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings -funksjonen i e-postene/SMS-ene.